"იჯის თასი - 2008"

 

16 წლამდე 12 წლის ჭაბუკები 12 წლის გოგონები 10 წლის ჭაბუკები 10 წლის გოგონები 8 წლის ჭაბუკები 8 წლის გოგონები

 

“vamtkiceb”        

 saqarTvelos Wadrakis federaciis

 prezidenti            g.giorgaZe 

   “ 11 “   seqtemberi  2008 w.

       --------     --------------------

 

      saerTaSoriso saWadrako festivali “iji-2008”

       03.10-11.10.2008, Tbilisi, Wadrakis sasaxle

         d e b u l e b a 

 1. organizatorebi:

   - saqarTvelos Wadrakis federacia;

   - “iji” jgufi.

2. festivalis turnirebi (sul Catardeba 7 turniri):

  16-wlamde (1992 w. da Semdeg dabadebulni) WabukTa da gogonaTa Soris erTad. 

  12-wlamde (1996 w. da Semdeg dabadebulni) WabukTa Soris. 

  12-wlamde (1996 w. da Semdeg dabadebulni) gogonaTa Soris. 

  10-wlamde (1998 w. da Semdeg dabadebulni) WabukTa Soris. 

  10-wlamde (1998 w. da Semdeg dabadebulni) gogonaTa Soris. 

   8-wlamde (2000 w. da Semdeg dabadebulni) WabukTa Soris. 

   8-wlamde (2000 w. da Semdeg dabadebulni) gogonaTa Soris. 

 

3.  sistema: turnirebi tardeba fide-s wesebiT, Sceicariuli sistemiT 7 turad.

4.  drois kontroli: TiToeuls 90 wT. mTel partiaze.

5.  monawileni: turnirebSi monawileoba SeuZliaT sxva qveynis moWadrakeebsac.

   monawileTa saturniro Sesatans, gzis, binisa da kvebis xarjebs ixdian momavlinebeli

   organizaciebi.

6. kvalifikacia: 16 wlamde moWadrakeTa turnirSi daiTvleba fide-s reitingi.

7.  saturniro Sesatani:  

    16 wlamde turnirSi 25 lari (aqedan 5 lari fideSi gadasaricxi),  

    12, 10, 8 wlamde turnirebSi 20 lari.

8.  gamarjvebulis gamovlena: Tanabari qulebis SemTxvevaSi adgilebi ganawildeba

    - progresiT;

    - buhgolciT.

9. turniris ganrigi:

       turi

dRe

saaTi: 8, 12 wlianebSi

saaTi: 10, 16 wlianebSi

registracia

 3 oqtomberi

1000 – 1800

1000 – 1800

gaxsna

 4 oqtomberi

1130

1530

   I  turi

 4 oqtomberi

1200

1600

  II   

 5 oqtomberi

1100

1500

 III  

 6 oqtomberi

1100

1500

  IV   

 7 oqtomberi

1100

1500

   V    

 8 oqtomberi

1100

1500

  VI   

 9 oqtomberi

1100

1500

 VII

10 oqtomberi

1100

1500

 daxurva

10 oqtomberi

1800

1800

 

10. prizebi (mTlianad saprizo fondia  3600 lari)

  gamarjvebuli moWadrakeebisaTvis “iji” jgufis mier dawesebulia specialuri prizi

  “oqros dedofali”. saprizo adgilebze gasuli moWadrakeebi dajildovdebian sapatio 

  sigelebiT. TiToeul monawiles gadaecema samaxsovro vimpeli.

  dawesebulia fuladi prizebi larebSi.

  prizebi daibegreba saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.

adgilebi

  I

  II

  III

 8 wlis gogonebi

  70

  50

  35

 8 wlis Wabukebi

  70

  50

  35

10 wlis gogonebi

 100

  70

  50

10 wlis Wabukebi

 100

  70

  50

12 wlis gogonebi

 100

  80

  60

12 wlis Wabukebi

 100

  80

  60

16 wlis gogonebi

 150

 100

  80

16 wlis Wabukebi

 150

 100

  80

 

   specialuri prizebi

adgili

  I

 6 wlis gogonebi

  25

 6 wlis Wabukebi

  25

14 wlis gogonebi

  70

14 wlis Wabukebi

  70

   erTi da igive monawilis mier ramodenime prizis mopovebis SemTxvevaSi masze gaicema

   mxolod erTi, udidesi prizi.

 

   mwvrTnelTa Soris

adgilebi

  I

  II

 III

 8 wlis gogonebi

 100

  60

  30

 8 wlis Wabukebi

 100

  60

  30

10 wlis gogonebi

 100

  60

  30

10 wlis Wabukebi

 100

  60

  30

12 wlis gogonebi

 100

  60

  30

12 wlis Wabukebi

 100

  60

  30

16 wlis gogonebi

 100

  60

  30

16 wlis Wabukebi

 100

  60

  30

   Tu erTi da igive mwvrTnels ekuTvnis ramodenime prizi, igi miiRebs yvela fulad prizs.

 

turniris direqtori: fides arbitri maka xanTaZe

mT.msaji: saerTaSoriso arbitri evgeni meliqseT-begi

kenWisyra: varlam vefxviSvili

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!