2009 წლის საქართველოს ქალთა ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი

         

 

saqarTvelos qalTa 66-e Cempionatis SesarCevi turniri

 29.10-07.11.2008, Tbilisi Wadrakis sasaxle

   

        d e b u l e b a 

1 sistema: turniri tardeba fide-s wesebiT, Sceicariuli sistemiT 9 turad.

2.  drois kontroli: TiToeuls 90 wT. mTel partiaze, yovel svlaze 30 wamis

    damatebiT.

3.  monawileni: turnirSi daiSvebian moWadrakeebi saqarTvelos yvela regionidan

     fides 01.10.2008 w. reiting-siiT 2050-ze dabali reitingiT da ureitingoni.

     SesarCevSi ar daiSvebian qalTa I ligaSi TamaSis uflebis mqone moWadrakeebi

     (2050 da meti reitingiT, agreTve WFM, WIM, WGM- wodebianebi). 

     moWadrakeTa da maT mwvrTnelTa samivlinebo xarjebs (mgzavroba, dabinaveba, kveba,

     saturniro Sesatani) gaiReben regionuli organizaciebi.

4. kvalifikacia: turnirSi daiTvleba fide-s reitingi.

5. saturniro Sesatani: 15 lari.

6.  Tai-breiqi: ori, an ramodenime monawilis mier Tanabari raodenobis qulebis

   dagrovebis SemTxvevaSi adgilebi ganawildeba progresiul qulaTa jamis mixedviT

7. turniris ganrigi:

       turi

   DdRe

saaTi

registracia

29 oqtomberi - oTxSabaTi

11.00-18.00

I     turi

30 oqtomberi - xuTSabaTi

14 sT. 

II    turi

31 oqtomberi - paraskevi

14 sT.

III   turi

 1 noemberi   - SabaTi

14 sT. 

IV   turi

 2 noemberi  - kvira

14 sT.

V    turi

 3 noemberi  - orSabaTi

14 sT. 

VI   turi

 4 noemberi  - samSabaTi

14 sT.

VII  turi

 5 noemberi  - oTxSabaTi

14 sT. 

VIII turi

 6 noemberi  - xuTSabaTi

14 sT. 

IX  turi da daxurva

 7 noemberi  - paraskevi

14 sT. 

8. gamarjvebulni:

  saqarTvelos qalTa 66-e Cempionatis SesarCevi turniris saukeTeso pirveli 10

  moWadrake daiSveba saqarTvelos qalTa 66-e Cempionatis I ligaSi.

  SeniSvna: Tu monawileTa raodenoba iqneba 30-ze naklebi, I ligaSi TamaSis uflebas

          moipovebs 6 moWadrake.

 

turniris direqtori: saerTaSoriso ostati sofio nikolaZe

mT.msaji: saerTaSoriso arbitri margarita TandaSvili

 

012 Georgian 66 Women Championship -Event                                      

022 Tbilisi                        -City                        

032 GEO                            -Federation                                

042 29.10.2008                     -Start                                     

052 03.10.2008                     -Finish                          

062  18                            -N of players       

072  15                            -N of rated players                    

082                                -N of teams (in case of a team tournament)

092 SS in 07 rounds                -Type of tournament                       

102 IA Margarita Tandashvili       -Chief Arbiter                

112 WIM Sopio Nikoladze            -Deputy Chief Arbiter(s)       

122 90-f+30sec                     -Allotted times per moves/game             

.                          Date: 30.10.2008   

 

START  LIST            

 

          G E O R G I A N   C H E S S   F E D E R A T I O N                

. INTERNATIONAL RATING LIST (01.10.2008).  Zone 1.5b (GEO).        Page  1     .

--------------------------------------------------------------------------------

RANK  ID_No     NAME                       TITLE WT FED RAT  GAME BIRTHDATE SEX

--------------------------------------------------------------------------------

   1) 13604635  Kekelidze, Nino..............       GEO 2007   0  16.10.1991 w

   2) 13603418  Medzmariashvili, Aza.........       GEO 2005   0  29.11.1989 w

   3) 13604228  Anakidze, Nino...............       GEO 1947   9  08.03.1994 w

   4) 13603221  Kalandadze, Nino.............       GEO 1946   0  17.12.1988 w

   5) 13604139  Chkuaseli, Rusudan...........       GEO 1925i  0  14.08.1980 w

   6) 13600940  Gogishvili, Dea..............       GEO 1876  12  19.02.1996 w

   7) 13603698  Kalandarishvili, Svetlana....       GEO 1796   0  01.01.1937 w

   8) 13601580  Kobeshavidze, Lika...........       GEO 1784   8  22.02.1995 w

   9) 13603175  Chanturia, Tamar.............       GEO 1782   0  04.04.1960 w

  10) 13605470  Tevzadze, Mariam.............       GEO 1769   0  23.03.1993 w

  11) 13605348  Kuchava, Ana.................       GEO 1765   2  22.03.1995 w

  12) 13606034  Kakutia, Ada.................       GEO 1764   1  17.11.1997 w

  13) 13605453  Sulamanidze, Mariam..........       GEO 1732   8  14.07.1993 w

  14) 13604473  Marshania, Nino..............       GEO 1615i  0  08.04.1993 w

  15) 13606484  Trapaidze, Lizi..............       GEO 1584   7  18.04.1995 w

  16) 13609335  Kankia, Mariami..............       GEO           04.10.1990 w

  17) 13608983  Kodua, Nino..................       GEO           11.08.1996 w

  18) 13609327  Mushkudiani, Inga............       GEO           28.07.1965 w

--------------------------------------------------------------------------------

  The Rating Officer of the Georgian Chess Federation                          

  International Arbiter, FIDE Master Varlam Vepkhvishvili       

 

01-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Tevzadze, Mariam      | 0 :   | Kekelidze, Nino        10-  1 ( 0  - 0  )

   2) Medzmariashvili, Aza  | 1 :   | Kuchava, Ana            2- 11 ( 0  - 0  )

   3) Kakutia, Ada          | 0 :   | Anakidze, Nino         12-  3 ( 0  - 0  )

   4) Kalandadze, Nino      | 0 :   | Sulamanidze, Mariam     4- 13 ( 0  - 0  )

   5) Marshania, Nino       | = :   | Chkuaseli, Rusudan     14-  5 ( 0  - 0  )

   6) Gogishvili, Dea       | 1 :   | Trapaidze, Lizi         6- 15 ( 0  - 0  )

   7) Kankia, Mariami       | 1 :   | Kalandarishvili, Svet  16-  7 ( 0  - 0  )

   8) Kobeshavidze, Lika    | 1 :   | Kodua, Nino             8- 17 ( 0  - 0  )

   9) Mushkudiani, Inga     | 0 :   | Chanturia, Tamar       18-  9 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

02-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Kekelidze, Nino       | 0 :   | Kobeshavidze, Lika      1-  8 ( 1  - 1  )

   2) Chanturia, Tamar      | 0 :   | Medzmariashvili, Aza    9-  2 ( 1  - 1  )

   3) Anakidze, Nino        | 1 :   | Kankia, Mariami         3- 16 ( 1  - 1  )

   4) Sulamanidze, Mariam   | 0 :   | Gogishvili, Dea        13-  6 ( 1  - 1  )

   5) Chkuaseli, Rusudan    | 1 :   | Kalandadze, Nino        5-  4 ( 0.5- 0  )

   6) Kalandarishvili, Svet | 1 :   | Marshania, Nino         7- 14 ( 0  - 0.5)

   7) Trapaidze, Lizi       | 0 :   | Tevzadze, Mariam       15- 10 ( 0  - 0  )

   8) Kuchava, Ana          | 1 :   | Mushkudiani, Inga      11- 18 ( 0  - 0  )

   9) Kodua, Nino           | 0 :   | Kakutia, Ada           17- 12 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

03-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Medzmariashvili, Aza  | 0 :   | Anakidze, Nino          2-  3 ( 2  - 2  )

   2) Gogishvili, Dea       | 0 :   | Kobeshavidze, Lika      6-  8 ( 2  - 2  )

   3) Tevzadze, Mariam      | 0 :   | Chkuaseli, Rusudan     10-  5 ( 1  - 1.5)

   4) Kakutia, Ada          | 0 :   | Kekelidze, Nino        12-  1 ( 1  - 1  )

   5) Kuchava, Ana          | 1 :   | Kalandarishvili, Svet  11-  7 ( 1  - 1  )

   6) Kankia, Mariami       | 1 :   | Chanturia, Tamar       16-  9 ( 1  - 1  )

   7) Marshania, Nino       | 0 :   | Sulamanidze, Mariam    14- 13 ( 0.5- 1  )

   8) Kalandadze, Nino      | 1 :   | Kodua, Nino             4- 17 ( 0  - 0  )

   9) Mushkudiani, Inga     | 0 :   | Trapaidze, Lizi        18- 15 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

04-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Kobeshavidze, Lika    | 0 :   | Anakidze, Nino          8-  3 ( 3  - 3  )

   2) Chkuaseli, Rusudan    | = :   | Medzmariashvili, Aza    5-  2 ( 2.5- 2  )

   3) Kekelidze, Nino       | 0 :   | Kuchava, Ana            1- 11 ( 2  - 2  )

   4) Kankia, Mariami       | 1 :   | Gogishvili, Dea        16-  6 ( 2  - 2  )

   5) Sulamanidze, Mariam   | 1 :   | Kakutia, Ada           13- 12 ( 2  - 1  )

   6) Chanturia, Tamar      | 0 :   | Kalandadze, Nino        9-  4 ( 1  - 1  )

   7) Kalandarishvili, Svet | 0 :   | Tevzadze, Mariam        7- 10 ( 1  - 1  )

   8) Trapaidze, Lizi       | = :   | Marshania, Nino        15- 14 ( 1  - 0.5)

   9) Kodua, Nino           | 0 :   | Mushkudiani, Inga      17- 18 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

05-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Anakidze, Nino        | 0 :   | Chkuaseli, Rusudan      3-  5 ( 4  - 3  )

   2) Kuchava, Ana          | 1 :   | Kobeshavidze, Lika     11-  8 ( 3  - 3  )

   3) Sulamanidze, Mariam   | 0 :   | Kankia, Mariami        13- 16 ( 3  - 3  )

   4) Medzmariashvili, Aza  | 1 :   | Kekelidze, Nino         2-  1 ( 2.5- 2  )

   5) Kalandadze, Nino      | 0 :   | Gogishvili, Dea         4-  6 ( 2  - 2  )

   6) Tevzadze, Mariam      | 1 :   | Chanturia, Tamar       10-  9 ( 2  - 1  )

   7) Kakutia, Ada          | = :   | Trapaidze, Lizi        12- 15 ( 1  - 1.5)

   8) Mushkudiani, Inga     | 0 :   | Kalandarishvili, Svet  18-  7 ( 1  - 1  )

   9) Marshania, Nino       | + :   | Kodua, Nino            14- 17 ( 1  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

06-round            

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Anakidze, Nino        | = :   | Kuchava, Ana            3- 11 ( 4  - 4  )

   2) Chkuaseli, Rusudan    | = :   | Kankia, Mariami         5- 16 ( 4  - 4  )

   3) Gogishvili, Dea       | 0 :   | Medzmariashvili, Aza    6-  2 ( 3  - 3.5)

   4) Kobeshavidze, Lika    | 0 :   | Tevzadze, Mariam        8- 10 ( 3  - 3  )

   5) Trapaidze, Lizi       | 1 :   | Sulamanidze, Mariam    15- 13 ( 2  - 3  )

   6) Kekelidze, Nino       | 1 :   | Kalandarishvili, Svet   1-  7 ( 2  - 2  )

   7) Marshania, Nino       | 0 :   | Kalandadze, Nino       14-  4 ( 2  - 2  )

   8) Mushkudiani, Inga     | 1 :   | Kakutia, Ada           18- 12 ( 1  - 1.5)

   9) Chanturia, Tamar      | + :   | Kodua, Nino             9- 17 ( 1  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

07-round            

 Brd  Fed T  Rat  Name                       Results  Name                      Rat  T  Fed   No      Scores    .

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  1) GEO         Kankia, Mariami           |   :   | Medzmariashvili, Aza      2005    GEO  16-  2 ( 4.5- 4.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  2) GEO    1765 Kuchava, Ana              |   :   | Chkuaseli, Rusudan        1925    GEO  11-  5 ( 4.5- 4.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  3) GEO    1769 Tevzadze, Mariam          |   :   | Anakidze, Nino            1947    GEO  10-  3 ( 4  - 4.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  4) GEO    1876 Gogishvili, Dea           |   :   | Kekelidze, Nino           2007    GEO   6-  1 ( 3  - 3  ) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  5) GEO    1946 Kalandadze, Nino          |   :   | Trapaidze, Lizi           1584    GEO   4- 15 ( 3  - 3  ) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  6) GEO    1732 Sulamanidze, Mariam       |   :   | Kobeshavidze, Lika        1784    GEO  13-  8 ( 3  - 3  ) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  7) GEO    1615 Marshania, Nino           |   :   | Mushkudiani, Inga                 GEO  14- 18 ( 2  - 2  ) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  8) GEO    1796 Kalandarishvili, Svetlana |   :   | Kakutia, Ada              1764    GEO   7- 12 ( 2  - 1.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  9) GEO    1782 Chanturia, Tamar          |   :   | Kodua, Nino                       GEO   9- 17 ( 2  - 0  ) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

 

Ranking standing

--------------------------------------------------------------------------------

Rank   N Fed Tit Rating Name                          Total   Tie-Break Colors 

--------------------------------------------------------------------------------

  1)   3 GEO    1947    Anakidze, Nino                 5      23.5  bwbbwwb

  2)   5 GEO    1925i   Chkuaseli, Rusudan             5      21    bwbwbwb

  3)  16 GEO            Kankia, Mariami                5      20.5  wbwwbbw

  4)   2 GEO    2005    Medzmariashvili, Aza           5      20.5  wbwbwbb

  5)  11 GEO    1765    Kuchava, Ana                   5      19.5  bwwbwbw

  6)  10 GEO    1769    Tevzadze, Mariam               4.5    15.5  wbwbwbw

  7)  13 GEO    1733    Sulamanidze, Mariam            4      17    bwbwwbw

  8)   1 GEO    2007    Kekelidze, Nino                4      15    bwbwbwb

  9)   4 GEO    1946    Kalandadze, Nino               4      12    wbwbwbw

 10)   8 GEO    1784    Kobeshavidze, Lika             3      18    wbbwbwb

 11)   6 GEO    1876    Gogishvili, Dea                3      16    wbwbbww

 12)  15 GEO    1584    Trapaidze, Lizi                3      10.5  bwbwbwb

 13)   9 GEO    1782    Chanturia, Tamar               3      10    bwbwb  

 14)  18 GEO            Mushkudiani, Inga              3       7    wbwbwwb

 15)  12 GEO    1764    Kakutia, Ada                   2.5     8.5  wbwbwbb

 16)   7 GEO    1796    Kalandarishvili, Svetlana      2       9    bwbwbbw

 17)  14 GEO    1615i   Marshania, Nino                2       8.5  wbwb ww

 18)  17 GEO            Kodua, Nino                    0       0    bwbw   

--------------------------------------------------------------------------------

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!