საქართველოს ჩემპიონატი 12 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

         

 

saqarTvelos WabukTa da gogonaTa-12 Cempionati

   05.06-14.06.2008, Tbilisi, Wadrakis sasaxle

         d e b u l e b a 

1.  sistema: turniri tardeba fide-s wesebiT, Sceicariuli sistemiT 9 turad.

2.  drois kontroli: TiToeuls 90 wT. mTel partiaze + 30 wami.

3.  monawileni: turnirSi daiSvebian Wabukebi da gogonebi saqarTvelos yvela

   regionidan, dabadebulni 1996 wlis 1 ianvridan.

   moWadrakeTa da maT mwvrTnelTa samivlinebo xarjebs (mgzavroba, dabinaveba,

   kveba, saturniro Sesatani) gaiReben regionuli organizaciebi.

4.  saturniro Sesatani: 10 lari:

5.  Tai-breiqi: adgilebis gayofis SemTxvevaSi adgilebi ganawildeba progresiT.

   Tu pirveli, an meore adgilis gayofis SemTxvevaSi progresic (Tavisi

   regresiT) Tanabari iqna, maSin meore dRes dainiSneba

-          2 partiisagan Semdgari damatebiTi matCi swraf WadrakSi, 25 wT + 10 wm. 

-          2 partiisagan Semdgari damatebiTi matCi, blicSi, 5 wT + 10 wm.

-          gadamwyveti “giliotina” partia, TeTrebs - 6 wuTi, xolo Savebs - 5 wuTi, yovelgvari wamebis damatebis gareSe. TeTrebs mxolod gamarjveba aZlevT xels.

6.                 turniris ganrigi:

       turi

   DdRe

saaTi

Camosvlis dRe

    5 ivnisi

 

registracia

    6 ivnisi

1100 – 1245

   I  turi

    6 ivnisi

1300

  II   

    7 ivnisi

1100

 III  

    8 ivnisi

1100

  IV  

    9 ivnisi

1100

   V    

   10 ivnisi

1100

  VI   

   11 ivnisi

1100

 VII 

   12 ivnisi

1100

VIII 

   13 ivnisi

1100

  IX turi da daxurva

   14 ivnisi

1100

7. gamarjvebulni: saqarTvelos WabukTa-12 Cempioni da meore priziori miiReben 

   msofliosa da evropis WabukTa-12 Cempionatebis sagzurebs. Cempioni irCevs  

   sagzurs, rasac igi afiqsirebs 14 ivlisamde federaciis prezidentis saxelze

   dawerili gancxadebiT. winaaRmdeg SemTxvevaSi igi avtomaturad miiRebs

   msoflios sagzurs, meore priziori ki evropis sagzurs.

   pirveli sameuli dajildovdeba medlebiT.

        mTavari msaji: fides raCik qarqaSaSvili

        mTavari msajis moadgile:

 

012 Geoirgian Boys-12 Championship -Event                                      

022 Tbilisi                        -City                        

032 GEO                            -Federation                                

042 06.06.2008                     -Start                                     

052 14.06.2008                     -Finish                          

062  90                            -N of players       

072  12                            -N of rated players                   

082                                -N of teams (in case of a team tournament)

092 SS in 09 rounds                -Type of tournament                       

102 IA Rachik Karkashashvili       -Chief Arbiter                

112                                -Deputy Chief Arbiter(s)       

122 90-f+30sec                     -Allotted times per moves/game             

.                          Date: 14.06.2008    09-round            

Ranking standing                                                              .

--------------------------------------------------------------------------------

Rank   N Fed Tit Rating Name                          Total   Tie-Break Colors             

--------------------------------------------------------------------------------

  1)   1 GEO    2150    Beradze, Irakli                8.5    42.5  wbwbwbwbw

  2)   2 GEO    1920    Benidze, Gigla                 7.5    40    bwbwbwbwb

  3)   3 GEO    1840    Kumsiashvili, Nikoloz          7      39    wbwbwbbwb

  4)   6 GEO    1729    Mgvdeladze, Ucha               6.5    36.5  bwbwbwbbw

  5)   8 GEO    1719    Antadze, Mamuka                6.5    36    bwbwbwbbw

  6)  11 GEO    1553    Burduli, Guga                  6.5    36    wbwbbwwbw

  7)  16 GEO            Berdzenadze, Nikoloz           6.5    33.5  bwbwbwbwb

  8)   4 GEO    1817    Ebralidze, Alexandre           6.5    33    bwbwbwbwb

  9)  26 GEO            Dangadze, Giorgi               6.5    33    bwbwbbwww

 10)  35 GEO            Gvamberia, Nika                6.5    32    wbwbwbwwb

 11)  19 GEO            Bosikashvili, Giorgi           6.5    29.5  wbwbwbwwb

 12)  84 GEO            Tutisani, Noe                  6      31    wwbbwwbbw

 13)  41 GEO            Khidesheli, Guguna             6      30.5  wbwbwbwbb

 14)  44 GEO            Kobeshavidze, Otar             6      29.5  bwbwbwwbw

 15)  53 GEO            Mamporia, Davit                6      26    bwbwbwbwb

 16)  77 GEO            Tsilosani, Sergo               6      26    bwbwbwbw 

 17)   9 GEO    1700    Kelaptrishvili, Irakli         5.5    34    wbwwbbwbw

 18)  86 GEO            Urdulashvili, Alexandre        5.5    32.5  wbwbbwwbb

 19)  64 GEO            Okhanashvili, Dimitri          5.5    31.5  wbwwbbwwb

 20)  10 GEO    1597    Kheladze, Ilia                 5.5    31    bwbwbwbwb

 21)  12 GEO    1545    Khubunaia, Leonti              5.5    28.5  bwbwbwbwb

 22)  65 GEO            Otkhozoria, Temur              5.5    28.5  bwbwwbwbw

 23)  37 GEO            Kakabadze, Romeo               5.5    27.5  wbwbwbwwb

 24)  78 GEO            Tsirekidze, Bakar              5.5    27    wbwbwwbbw

 25)  21 GEO            Chachkhiani, Vakhtang          5.5    26    wbwbwbwbw

 26)  88 GEO            Zhordania, Saba                5.5    25.5  wbwbwwbbw

 27)  50 GEO            Machaidze, Nikoloz             5.5    25    wbwbwbwbw

 28)  90 GEO            Gulashvili, Tornike            5.5    21.5   bwbw wbw

 29)   7 GEO    1726    Sibashvili, Giorgi             5      29.5  wbwbwbwbb

 30)  52 GEO            Mamniashvili, Giorgi           5      28    wbbwwbwb 

 31)  85 GEO            Ubilava, Lasha                 5      27    bwbwbwbwb

 32)   5 GEO    1751    Tskhadadze, Luka               5      26.5  wbwbwbwbw

 33)  69 GEO            Pipia, Demetre                 5      26    bwbwwbwbw

 34)  61 GEO            Mumladze, Sandro               5      25.5  bwbwbwbw 

 35)  72 GEO            Shavladze, Giorgi              5      25    wbwbwbbwb

 36)  70 GEO            Pipia, Tsotne                  5      23    wbbwbwb w

 37)  60 GEO            Migriauli, Tsotne              5      22.5  wbwbwbwbw

 38)  55 GEO            Martiashvili, Akaki            5      20    bwbwbw bw

 39)  46 GEO            Laitadze, Rati                 5      19.5  wbwbwbwbw

 40)  17 GEO            Beselia, Beka                  4.5    28.5  wbwbwbwbb

 41)  76 GEO            Surmaliani, Uduard             4.5    27    wbwbwbwwb

 42)  47 GEO            Licheli, Luka                  4.5    22.5  bwbwwbwbw

 43)  83 GEO            Tugushi, Irakli                4.5    22.5  bwbwbwbbw

 44)  68 GEO            Pertia, Rati                   4.5    21.5  wbwbwbbwb

 45)  89 GEO            Mgeladze, Giorgi               4.5    19     wbwbwbw 

 46)  15 GEO            Alania, Levan                  4.5    17.5  wbwbwbwb 

 47)  40 GEO            Khachidze, Giorgi              4.5    16.5  bwbwbwbwb

 48)  38 GEO            Kantaria, Davit                4.5    16.5  bwbwbwbw 

 49)  71 GEO            Shavgulidze, Anri              4      26    bwbwbwbwb

 50)  58 GEO            Meskhishvili, Nika             4      24    wbwbwbwbw

 51)  87 GEO            Zarginava, Iuri                4      22    bbwwbwbwb

 52)  80 GEO            Tskhadadze, Giorgi             4      22    wbbwbwbwb

 53)  73 GEO            Simonishvili, Shalva           4      21.5  bwwbwbwb 

 54)  54 GEO            Mamulaishvili, Tsotne          4      21    wbw bwbwb

 55)  62 GEO            Nemsaia, Luka                  4      21    wbwbwbbwb

 56)  66 GEO            Pachulia, Giorgi               4      20.5  wbwbwbwwb

 57)  28 GEO            Dotiashvili, Vasil             4      20.5  bwbwbwbwb

 58)  30 GEO            Dvalidze, Lasha                4      20    bwbwbwbwb

 59)  33 GEO            Gogolidze, Nugzar              4      19    wbwbwbwbw

 60)  48 GEO            Lolua, Gigi                    4      18    wbwbwbwbw

 61)  24 GEO            Chelidze, Luka                 4      18    bwbwbwbw 

 62)  43 GEO            Kiknadze, Guram                4      17    wbwbwbwb 

 63)  63 GEO            Nozadze, Akaki                 3.5    23    bwbwbwbw 

 64)  59 GEO            Mgeladze, Guga                 3.5    18.5  bwbwbwbw 

 65)  25 GEO            Tigilauri, Giorgi              3.5    17.5  wbwbwbbww

 66)  27 GEO            Davituri, davit                3.5    15.5  wbwbwbwb 

 67)  20 GEO            Bregvadze, Giorgi              3.5    13    bwbwbwbbw

 68)  51 GEO            Maglakelidze, Guja             3.5    10.5  bwbb ww   

 69)  57 GEO            Mekinulov, Beso                3      19    bwbwbwbww

 70)  29 GEO            Dvali, Tsotne                  3      18    wbwbwbw  

 71)  39 GEO            Ketiladze, Luka                3      17    wbwbwbwb 

 72)  49 GEO            Machabeli, Otar                3      14.5  bwbwbwwbw

 73)  31 GEO            Gelovani, Mikheil              3      13.5  wbwbwbwb 

 74)  32 GEO            Gigolashvili, Omar             3      13.5  bw bwwb w

 75)  22 GEO            Jagiashvili, Nikoloz           3      13    bwbwbwbwb

 76)  42 GEO            Khinikadze, Vakhtang           3      12    bwwbb wbw

 77)  56 GEO            Makharadze, Giorgi             3      12    wbwbbwbwb

 78)  36 GEO            Jibuti, Levan                  3       9    bwb w  w 

 79)  13 GEO            Abramian, Davit                2.5    18    wbwbwbwb 

 80)  81 GEO            Tskitishvili, Shota            2.5    16    bbwwbwbw 

 81)  45 GEO            Kupatadze, Davit               2.5    13.5  bwbwbwbwb

 82)  82 GEO            Tsomaia, Rati                  2      17    wwb      

 83)  18 GEO            Bezhuashvili, Alexandre        2      11    bwb wb   

 84)  75 GEO            Suladze, Luka                  2      10    bwbwbb b 

 85)  14 GEO            Abramian, Irakli               2       8    bwbw bbw 

 86)  23 GEO            Chanturia, Nikoloz             1.5     9.5  wbwbwbwb 

 87)  34 GEO            Gongadze, Guga                 1       8    bwb      

 88)  74 GEO            Simonishvili, Zurab            1       5    wb b  w  

 89)  67 GEO            Partskhakadze, Nika            0.5     4.5  bwbwb    

 90)  79 GEO            Tsitskishvili, Vladimer        0       0    bww      

--------------------------------------------------------------------------------

Swiss Pairing Program "VARLAM", Version 3.3

The Rating Officer of the Georgian Chess Federation

Int.Arbiter, FIDE Master Varlam Vepkhvishvili

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

 

 

 

012 Georgian Girls-12 Championship -Event                                      

022 Tbilisi                        -City                        

032 GEO                            -Federation                                

042 06.06.2008                     -Start                                     

052 14.06.2008                     -Finish                          

062  32                            -N of players       

072  7                             -N of rated players                   

082                                -N of teams (in case of a team tournament)

092 SS in 09 rounds                -Type of tournament                       

102 IA Rachik Karkashashvili       -Chief Arbiter                

112                                -Deputy Chief Arbiter(s)       

122 90-f+30sec                     -Allotted times per moves/game             

.                          Date: 14.06.2008    09-round            

Ranking standing                                                              .

--------------------------------------------------------------------------------

Rank   N Fed Tit Rating Name                          Total   Tie-Break Colors             

--------------------------------------------------------------------------------

  1)   1 GEO    1868    Gogishvili, Dea                8      42.5  bwbwbwwbb

  2)   4 GEO    1772    Shamatava, Ana                 7      36.5  wbwbwbbwb

  3)   2 GEO    1858    Macharashvili, Tekla           6.5    34    wbwbwbwbw

  4)   3 GEO    1801    Imnadze, Nato                  6.5    33.5  bwbwbwbwb

  5)   6 GEO    1613    Khomeriki, Nino                6      32    wbwbwbwbw

  6)   5 GEO    1666    Samurkasovi, Mariam            6      31.5  bwbwbbwbw

  7)  14 GEO            Choladze, Mariam               6      29    wbwbbwwbb

  8)  12 GEO            Chkheidze, Ketevan             5.5    25.5  wbwbwbwbw

  9)  32 GEO            Valishvili, Mariam             5      30    bwbbwwbwb

 10)  19 GEO            Kakutia, Ada                   5      28.5  wbwbwwbwb

 11)  10 GEO            Chachia, Megi                  5      26.5  wbwbwbwbw

 12)  18 GEO            Jgarkava, Nino                 5      26    bwbwbwbww

 13)  26 GEO            Sapanadze, Elene               5      25    bwbwbwbwb

 14)   7 GEO    1577i   Meladze, Nana                  5      23    bwbwbwbwb

 15)  20 GEO            Khomeriki, Ketevan             5      20    bwbwbwbwb

 16)  31 GEO            Tsulaia, Mariam                4.5    21.5  wbbwwbwbw

 17)  21 GEO            Khurtsilava, Tamta             4.5    21    wbwbwbwbw

 18)  30 GEO            Tsomaia, Ia                    4.5    19.5  bbwwbbwwb

 19)   9 GEO            Chachia, Mariam                4      22.5  bwbwbwbwb

 20)  29 GEO            Tsertsvadze, Mariam            4      20.5  wwbbwbwbb

 21)  28 GEO            Tedoshvili, Ana                4      20    bwbwbbwbw

 22)  13 GEO            Chkhetiani, Nino               4      19    bwbwbwbww

 23)  15 GEO            Choladze, Tea                  4      18    bwbwbwbww

 24)  24 GEO            Kokhreidze, Tatia              3.5    20    bwbwbwbbw

 25)  27 GEO            Shubitidze, Mariam             3.5    17    wbwbwb wb

 26)  23 GEO            Kodua, Nino                    3.5    16.5  wbwbwbbw 

 27)   8 GEO            Beberashvili, Elene            3      16    wbwbwbwwb

 28)  17 GEO            Japaridze, Elene               3      14.5  wbwbwb bw

 29)  25 GEO            Kvizhinadze, Eka               3      13    wbwwb  bw

 30)  11 GEO            Chkareuli, Manana              2.5    10.5  bwb ww bw

 31)  22 GEO            Kitesashvili, Ani              2       7    bwwb w  b

 32)  16 GEO            Gongadze, Gvantsa              0       0    wbw      

--------------------------------------------------------------------------------

Swiss Pairing Program "VARLAM", Version 3.3

The Rating Officer of the Georgian Chess Federation

Int.Arbiter, FIDE Master Varlam Vepkhvishvili

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!